Nieuws

17-10-2016 / Doorwerkvereiste bij pensionering vervalt

Op Prinsjesdag heeft het kabinet een aantal wetswijzigingen voorgesteld op het gebied van pensioen. Reden hiervoor is meer flexibiliteit voor werknemers bij pensioeningangsdatum en minder administratie. De voorstellen zijn vastgelegd in...

» Lees meer

01-09-2016 / Wet verbeterde premieregeling in werking getreden

Een nieuw tijdperk breekt aan voor beschikbare premieregelingen. Vanaf 1 september 2016 is het voor deelnemers met een premieregeling mogelijk om het pensioenkapitaal op de pensioendatum (deels) door te beleggen. De Wet verbeterde...

» Lees meer

18-07-2016 / Pensioen in eigen beheer voorstel Wiebes

Pensioen voor de directeur-grootaandeelhouder: Alles wat u moet weten over de nieuwe wetgeving.Er staan grote veranderingen wat betreft pensioen op de stapel voor DGA’s. Het is daarom zinvol om u erin te verdiepen. Hieronder worden de...

» Lees meer

24-06-2016 / Doorbeleggen na pensioendatum gaat door

Op 14 juni heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel “Wet verbeterde premieregeling” aangenomen. Dit is een samenvoeging van het initiatief wetsvoorstel van Herma Lodders “Uitbetaling pensioen in eenheden” en het regeringswetsvoorstel...

» Lees meer

31-07-2015 / Transitievergoeding ingegaan?

Vanaf 1 juli 2015 is de huidige ontslagvergoeding  in de wettelijke regeling vervangen door de transitievergoeding. Maar misschien bent u via een lopende CAO, een sociaal plan of zelfs via een individuele arbeidsovereenkomst gebonden...

» Lees meer

20-05-2015 / Omgaan met ontslag voor een zieke werknemer

Voor een zieke werknemer moet u twee jaar lang zijn loon doorbetalen. Ook  bent u verplicht om de werknemer te reïntegreren. Wat komt erbij kijken om de werknemer te ontslaan na 2 jaar ziekte, en wat gaat er veranderen door de komst van...

» Lees meer

04-06-2014 / VAR verklaringen geen garantie meer

De overheid gaat de z.g. schijnzelfstandigheid te lijf.  Dat vindt zij nodig om een fatsoenlijke, rechtvaardige arbeidsmarkt te realiseren. Bij schijnzelfstandigheid wordt er formeel als zelfstandige gewerkt, maar is er feitelijk sprake...

» Lees meer

07-05-2014 / Wetgeving Financieel Toetsingskader naar de Raad van State

Het kabinet stuurt het wetsvoorstel, om het Financieel Toetsingskader (FTK) voor de pensioenen te verbeteren, naar de Raad van State voor advies. De verbeteringen zijn nodig, omdat de economische crisis tekortkomingen heeft blootgelegd...

» Lees meer

06-01-2014 / Verlaging pensioenopbouw

De belangrijkste wijziging houdt in dat de pensioenopbouw wordt gemaximeerd op 1,875% per jaar. Daarmee kan met veertig jaar opbouw een pensioen worden gerealiseerd van 75% van het gemiddelde loon. Behalve een verlaging van het maximale...

» Lees meer

14-11-2013 / Pensioen voor nabestaanden ligt op snijtafel van kabinet

Versobering of afschaffing van het nabestaandenpensioen is een serieuze optie in het overleg tussen kabinet en oppositie over een pensioenakkoord. Deze versobering kan de schatkist miljarden euro's opleveren.Een gat van 3 miljard moet...

» Lees meer

11-10-2013 / Gesprek tussen SZW en Tweede Kamer over WIA gerelateerde onderwerpen

Donderdag 3 oktober j.l. kwam de commissie voor Sociale Zaken & Werkgelegenheid van de Tweede Kamer bijeen om over WIA gerelateerde onderwerpen te praten.De commissie voor Sociale Zaken & Werkgelegenheid heeft minister Asscher een...

» Lees meer

25-09-2013 / Dekking arbeidsongeschiktheidspensioen bij baanwisseling

Het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie hebben afspraken gemaakt over het behoud van arbeidsongeschiktheidspensioen voor zieke of gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers die van werkgever wisselen. Hierdoor raakt niemand...

» Lees meer

11-09-2013 / Dga-pensioen nu en vanaf 2014

2013: Jaar van wijzigingen in dga-pensioen!Dit jaar nog moeten de pensioenbrieven aangepast worden in verband met de nieuwe fiscale spelregels per 1 januari 2014. Inmiddels staan er ook per 2015 weer wijzigingen op stapel om rekening...

» Lees meer

17-05-2013 / Ziektewet risico voor ondernemers groeit sterk

Iets meer dan zeven jaar geleden werd de WAO vervangen door de WIA om het werken naar vermogen ruim baan te geven en er voor te zorgen dat de bv. NL weer gezond zou worden. We hadden op dat moment immers dubbel zoveel...

» Lees meer

25-02-2013 / Afkoopverbod lijfrenteverzekering

Curator is gebonden aan afkoopverbod lijfrenteverzekering Hof Arnhem oordeelt dat een lijfrenteverzekering met een afkoopverbod ook bij faillissement niet kan worden afgekocht.De curator heeft een verzekeraar gevraagd een nieuw regiem...

» Lees meer

03-01-2013 / Betalen voor advies: waarom en hoe?

Op 1 januari 2013 verandert de manier waarop adviseurs in ons land worden beloond. Voor een aantal ingewikkelde financiële producten mogen zij voortaan geen geld ('provisie') meer ontvangen van banken en verzekeraars. In plaats daarvan...

» Lees meer

Mogen wij meedenken met uw uitdaging?